Administration


Secretarial Dept.:

Fotini Lazaropoulou – PA to Mr. Alexandros Lykourezos
Email: flazaropoulou@lykourezos.gr

Nana Manali – Executive Assistant
Email: nmanali@lykourezos.gr

Vassiliki Mavrogeni – Executive Assistant
Email: vmavrogeni@lykourezos.gr 

Reception:

Giota Paschali
Email : gpaschali@lykourezos.gr

Librarian:

Loukas Galis
Email: lgalis@lykourezos.gr

Press

  • “... Alexander Lykourezos, e nei Balcani lo conoscono tutti. E considerato “il” principe del Foro ...”

    -Corriere Della Sera-
  • “... Αlexander Lykourezos est l’avocat le plus prise du pays ...”

    – Libération-